Betoontoodete paigaldamise ja kasutamise miinimumnõuded

1. SIA Betono mozaika betoontooted on tüüptooted, kuid nende valik ja paigaldamine nõuab spetsiifilisi teadmisi, oskusi ja tööriistu. Selleks, et betoontooted säilitaksid kogu garantiiaja jooksul meie kui tootja poolt deklareeritud kasutusomadused ja sobiksid kasutamiseks ettenähtud viisil, tuleks betoontoodete valik ja katte paigaldamine teostada sellele valdkonnale spetsialiseerunud ettevõtte (ettevõtete) spetsialistidel, kes tunnevad käesolevas dokumendis esitatud nõudeid ja toote eri tüüpidele kehtivaid paigaldusnõudeid (kui ostja ostetud toodetele on sellised erinõuded sätestatud), mis on avaldatud veebilehel www.betonomozaika.lv.

2. Kui ostja otsustab ettevõttest SIA Betono mozaika ostetud betoontooted müüa edasi kolmandale isikule, tuleb koos edasimüüdud toodetega anda üle ka käesolevad Miinimumnõuded.

LADUSTAMINE JA TRANSPORTIMINE

3. Tootja kasutab betoontoodete pakendamiseks süsteemi, mis tagab võimalikult vähese toodete pinna kriimustamise transportimise ja laadimise ajal. Siiski võivad transportimise ja laadimise ajal tekkida toodete pinnale kriimustused, mille eest tootja ei võta vastutust, kui nende sügavus ei ületa 0,5 mm (toote pinnal olevaid kriimustusi, mille sügavus ei ületa 0,5 mm, ei loeta tootedefektiks, vt Garantiitingimuste p 8.1; garantiitingimused leiab tootja veebilehel aadressil www.betonomozaika.lv).

4. Soovitame vältida toodete täiendavat ümberlaadimist ja transportimist, kuna see võib põhjustada toodete kahjustusi ja tavapärasest suuremaid pinnakriimustusi.

5. Betoontooteid saab transportida kõikide transpordiliikidega, tagades toodete ohutu transportimise. Tooteid tuleb säilitada ohutult pakendites või virnades, järgides tööohutuseeskirju.

6. Pärast toodete kohaletoimetamist/saabumist soovitame tooteid kohe kasutada sillutise paigaldamiseks. Toodete pikemaajalise ladustamise korral on tõenäoline, et toodete pinnale tekivad või laienevad juba olemasolevad lubjaplekid, mille eest tootja ei vastuta (lubjaplekke ei peeta ka betoonidefektiks; vt. Betoonitoodete garantiitingimuste punkti 8.3; garantiitingimused leiab tootja veebilehel aadressil www.betonomozaika.lv).

BETOONTOODETE PAIGALDAMISE MIINIMUMNÕUDED

KATTE KUI EHITISE PROJEKT

7. Betoonkatte konstruktsioonikihtide ja pinnase paigaldus tuleb teostada vastavalt ehitusprojektile. Kui seda ei nõua vastavad normatiivaktid, peab betoonkihi ladumine (sealhulgas aluse ettevalmistamine) toimuma vastavalt normatiivaktide ja standardite nõuetele, tootja juhistele jms, et tagada piisav ja korrektne aluse ettevalmistus, betoonikihi ladumine ja eemaldamine ning paigaldatud betoonkatte kasutamine.

8. Paigaldustöid ja nende tööde järelevalvet peaksid teostama need, kellel on õigus teostada selliseid ehitustöid, st juriidiline või füüsiline isik, kellel on selliste tööde tegemise õigus/ kes omab nende tööde tegemiseks vajalikku kvalifikatsiooni.

KATTEKONSTRUKTSIOON

Alused

9. Kattekonstruktsiooni kihtide paigaldamiseks kasutatakse mineraalainete seotud või sidumata segusid. Seotud kattekonstruktsiooni kiht peab olema vett läbilaskev. Kui paigaldatud betoontoodetel kasutati aluskihiks ja/või vuugitäiteks vett mitteläbilaskvaid ehitusmaterjalide segusid (aluskihi ja vuugitäite mördid) või sertifitseerimata materjale, ei anna SIA Betono mozaika garantiid / ei taga toodete vastavust nende deklareeritud kasutusomadustele (vt. Betoonitoodete garantiitingimuste punkti 11.4; garantiitingimused leiab tootja veebilehel aadressil www.betonomozaika.lv).

10. Kattesse laotud betoontoodete deklareeritud kasutusomadusi mõjutavad kattekonstruktsiooni kandvate kihtide deformatsioonimoodulid ja veeläbilaskvuse koefitsient:
10.1. deformatsioonimooduli suurus sõltub aluse omadustest, millele kattekonstruktsiooni kihid paigaldatakse, samuti kattekonstruktsiooni kihtide materjalidest, tulevase kattestruktuuri klassist ja kattekihi omadustest. Sel põhjusel tuleb deformatsioonimooduli suurus valida vastavalt kattekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjadele ja standarditele;
10.2. kattekonstruktsiooni kihtide ja pinnaste, millele konstruktsioon paigaldatakse, veeläbilaskvus (filtreerimisomadus), hinnates vee läbilaskvusteguri k väärtust, peab olema: k ≥ 1,0×10-5 m/s.

11. Betoontooted pinnaviimistlusmaterjalina on kattekonstruktsiooni lahutamatu osa. Katte konstruktsiooniomaduste osas tuleb märkida, et:
11.1. katte tugevuse/stabiilsuse määravad 90% alused (nende paigaldus) ja ainult 10% betoontoode (selle toote deklareeritud kasutusomadused) pinnaviimistlusmaterjalina. Näiteks kui kattekonstruktsioon on vale aluspõhja tõttu liiga nõrk, tekivad lohud ja roopad, mille tagajärjel saavad kahjustada sellel sõitvad sõidukid, samuti saab kahjustada pinnaviimistlusmaterjal (kattesse paigaldatud betoontoodete pealispinnale tekivad praod, toode võib ka osaliselt puruneda);
11.2. kui kattekonstruktsioonil on nõutavast madalam veeläbilaskvuse koefitsient, hakkab betoontoodetest valmistatud pind talvel ilmastiku mõjul lõhenema ja murduma. 

Betoonist teede servad

12. Betoonkatte äärte eesmärk on tagada betoontoodete fikseerimine kattes. Nende nõuetekohane paigaldamine piirab kattesse paigaldatud betoontoodete nihkumist, mis võib põhjustada nende toodete kahjustamist.

13. Paigaldatud alusele, äärekivide paiknemise kohtadesse laotakse vähemalt C 12/15 klassi betoon. Betoonalus paigaldatakse betooni kahe kihina, iga kihti eraldi vibreerides. Tihendatud betoonalusele hakatakse ääri paigaldama veel enne selle sidumist. Stabiilsuse tagamiseks tuleks toote tagaküljele
paigaldada vähemalt 10 cm paksune takisti. Selle koha soovitatav laius peaks olema vähemalt 15 cm.

14. Välistemperatuuri kõikumised ja kasutuskoormuste toimimine mõjutavad servade liikumist. Vältimaks betoonääriste servade lõhenemist, ei tohi neid paigaldada üksteise vastu, st need tuleb paigaldada 3-5 mm vahedega. Need vahed jäetakse täitmata või täidetakse vastavalt vajadusele elastse materjaliga.

Betoonist veerennid

15. Paigaldatud alusele, rennide paiknemise kohtadesse laotakse vähemalt C 12/15 klassi betoon. Soovitatav betooni paksus on 15-20 cm. Enne paigaldamist tuleb betoonist alus tihendada. Rennid paigaldatakse betoonalusele enne selle sidumist. Paigaldamise käigus moodustatakse vuugid, mille laius peab olema mitte väiksem kui 8 mm ja mitte suurem kui 12 mm. Vuugid täidetakse seotud peeneteralise täitega. Deformatsioonivuugid paigaldatakse mitte harvemini kui iga 12 meetri tagant; selliste vuukide täitmiseks kasutatakse välistöödeks ette nähtud bituumentihendit. 

Betoonpostid

16. Paigaldatud alusele, postide paiknemise kohtadesse laotakse vähemalt C 12/15 klassi betoon. Soovitatav betooni paksus on 10-15 cm. Betoonist alus tuleb enne paigaldamist tihendada. Postid asetatakse betoonalusele enne selle sidumist. Pärast postide rea moodustamist paigaldatakse mõlemale küljele toed. Tugi paigaldatakse vähemalt 10 cm paksusest ja 10 cm laiusest betoonikihist. Pärast betooni kõvenemist on võimalik taimse kihi paigaldamine posti mõlemale küljele. Trepiastmete puhul soovitame tõsta toed trepiastme aluskihini.

Betoonist sillutisekate (Unikivi ja plaadid)

17. Alust kandvale pinnale asetatakse aluskiht. Õigusaktides sätestatud võimalike betoonist toodete paksuse kõrvalekallete tõttu soovitame aluskihti tihendada koos laotud betoontoodetega. See võimaldab tagada ühtlase betoonkatte.

18. Aluskihi paigaldamisel tuleks valida selle paksus ligikaudu 1 cm võrra suurem (olenevalt aluskihi materjalist), võrreldes pinnakatte projektis ette nähtud lõppkonstruktsiooni paksusega. Aluskihi paksus ja materjal:
18.1. tihendatud aluskihi paksus peab olema 3 cm kuni 5 cm. Aluskihi jaoks tuleb kasutada väga kvaliteetseid, sertifitseeritud, aluskihi nõuetele vastavaid 0/4, 0/5, 0/8 sidumata mineraalsete materjalide segusid;
18.2. kui tihendatud aluskihi paksus on üle 4 cm ja toote paksus ≥ 120 mm, tuleb aluskihi jaoks kasutada väga kvaliteetseid, sertifitseeritud, selleks otstarbeks sobivaid 0/11 sidumata mineraalsete materjalide segusid;

19. Tooted laotakse sillutatud alalt edasi liikudes, et mitte astuda sillutise tasandatud aluskihile. Sillutise servade lõikamist saab vältida, kui valida õigesti kaugused betoonsillutise servades. Toodete ridade sirguse tagamiseks saab kasutada köit. Kui sillutise äärtesse ei planeerita betoonkatte äärist, siis tuleb sillutatud ala piiramiseks kasutada betoontuge, mis takistab Unikivi nihkumist serva poole.

20. Sillutise paigaldamisel on oluline tagada selle stabiilsus. Kui see ei ole tagatud, tekivad nihked, mis põhjustavad toodete lõhenemist või toote osalist lahtitulemist. Sillutise stabiilsust mõjutavad paigaldatud betoonist äärised, samuti valitud toodete kuju ja paigaldusmuster.

21. Vale koormus on sillutisse paigaldatud betoontoodete pinna kahjustamise peamisi põhjuseid. Seetõttu on äärmiselt oluline hoolikalt planeerida ja arvutada sillutise tulevased koormused.

22. Paigaldamine toimub vastavalt valitud ladumismustrile. Sillutise mustri valimisel tuleb võtta arvesse sillutise kasutamise eesmärki:

22.1. kohtades, kus ei ole ette nähtud motoriseeritud transpordivahendite liiklust, ei ole toodete vormile ja paigaldamise mustrile piiranguid;

22.2. aladel, kuhu on planeeritud kergtransport ja/või ajutise abitranspordi liikumine, on keelatud paigaldada ristkülikukujulisi tooteid (nagu vt Prizma 6, Prizma 6B, Prizma 7, Prizma 8, Prizma 10 Set, Nostal 6 Plus) nii, et toote pikk serv on orienteeritud piki transpordi liikumist. Ristkülikukujuliste toodete paigaldamisel saab kasutada mustrit, mis tagab piisava vastupidavuse pööramisele (kallutamisele), seega soovitame valida paigaldamise risti, diagonaalselt või kalasabamustrina (vt pilte allpool);

22.3. kohtades, kus on ette nähtud rasketranspordi liikumine ja erilised koormused, tuleb kasutada ühendatavat Unikivi (näiteks vt tooteid Tavr 8, Tavr 10) või paigaldamise mustrit, mis tagab suure vastupidavuse pööramisele (kallutamisele). Soovitatav ladumise muster on kalasabamuster;

22.4. sõidusuunaga diagonaalselt paigaldatud muster võimaldab paremat koormuse ülekandmist ühelt tootelt teisele kui seda võimaldab risti asetatud muster. Parima koormuse ülekandmise ja katte stabiilsuse tagab nn kalasabamuster.

       Ladumine diagonaalselt                         Ladumine risti                                 Kalasabamuster

23. Betoontoodete ladumisel on vaja moodustada toodete vahele vuugid. Paigaldades tooteid vuukideta, hakkavad toodete servad rakendatava koormuse tõttu pragunema.

24. Toodete servadel olevad eendid (kompensaatorid) ei ole mõeldud vuugi õige laiuse tagamiseks. Kuna vuugi eesmärk on kanda toodet mõjuv koormus üle teisele, selle kõrvale asetatud tootele, tuleb selle vuugi laius valida vastavalt toote tüübile ja paksusele:
24.1. Unikivi ja plaatide puhul, mille paksus on < 120 mm, peab vuugi laius olema vahemikus 3 mm kuni 5 mm;
24.2. Unikivi puhul, mille paksus on ≥ 120 mm, peab vuugi laius olema vahemikus 5 mm kuni 8 mm;
24.3. plaatidel, mille paksus on ≥ 120 mm, peab vuugi laius olema vahemikus 5 mm kuni 10 mm.

25. Vuugid täidetakse kuni toote ülaosani mineraalse täiteainega ja pühitakse puhtaks. Vuukide mittetäielik täitmine ei taga põrandakatte stabiilsust, seetõttu võivad tekkida praod toodete servades. Vuukide täitmiseks sobib kasutada sidumata mineraalsete ainete segusid. Vuugitäiteks on keelatud kasutada sertifitseerimata täitematerjale või muid sertifitseerimata täiteaineid, kuna betoontooted võivad nendest visuaalselt muutuda, sh jääda plekiliseks.

26. Olenevalt tekkiva vuugi laiusest võib kasutada järgmiste fraktsioonide mineraalsete materjalide segusid: 0/2, 0/4, 0/5, 0/8. Samuti on võimalik kasutada vett läbilaskvaid vuugimaterjale, mis takistavad muru kasvamist ja suurendavad katte stabiilsust. Selliste vuukide paigaldamine toimub vastavalt vuugimaterjali tootja juhistele.

27. Betoontoodetega vooderdatud ala vibreeritakse vibroplaadiga, mis kaitseb tooteid protsessi käigus kriimustuste, lõhenemiste või osalise purunemise eest. Vibreerimist alustatakse servast, liikudes keskkoha poole alles pärast seda, kui betoonpind on täiesti puhas ja kuiv. See on vajalik, sest vibratsiooni ajal vibreeriva plaadi alla sattunud tahked materjalid kriimustavad vibreeritavat pinda ja võivad betoontoote pinna osaliselt maha koorida.

28. Juhime tähelepanu sellele, et enne mistahes vibroplaadi kasutamist on vaja pidada nõu selle tootja või müüjaga vastava vibroplaadi sobivuse osas konkreetsel juhul betoontoodetega kaetud ala vibreerimiseks.

29. Kui vibroplaadi tootja või müüja märgib, et on sobiv kasutada polüuretaanrullikutega tava- ja/või vibroplaate, soovitame eelistada polüuretaanrullikutega vibroplaate. Seda tüüpi rull on tavapärast tüüpi vibroplaadist parem, kuna: i) kaitseb betoontoodet paremini tihendamisel tekkivate vigastuste eest, ii) ei tõrju välja vibreerivaid tooteid, iii) kipub vähem kahjustama betoontoote servi. Eelkõige soovitame kasutada polüuretaanrullikutega vibreerivaid plaate ilma kaldeta toodete, plaatide jaoks.

30. Kohti, kus vuugid on täitmata või ei ole täielikult täidetud, ei saa vibreerida, kuna siis ei ole tagatud katte stabiilsus, mistõttu võivad betoontoodete servad praguneda.

31. Sillutise kõrguse erinevusi ei saa betoontoodete vibreerimisel tasandada lihtsalt jõuga plaadile vibreerides, kuna see võib tingida toote osalise purunemise.

32. Pärast vibreerimist täidetakse toodete vahel olevad vuugid veel kord mineraalse täiteainega ja selliselt valmistatud kate on kohe kasutuskõlblik. 

BETOONTOODETE KASUTAMISE MIINIMUMNÕUDED 

33. Betoontoodete vastupidavust pinnaviimistlusmaterjalina mõjutavad paigaldatud pinnakatte aluse stabiilsus ja tugevus, samuti katte edaspidised kasutustingimused. Kui betoontoodete kasutaja ei taga korralikke töötingimusi, ei garanteeri tootja toote vastavust deklareeritud kasutusomadustele.

34. Betoontoodetest sillutise kasutamise ajal on vajalik:

34.1. tagada betoontoodete ohutu kasutus. Sel põhjusel on töötamise ajal keelatud teostada toote konstruktsiooni kahjustavaid tegevusi (näiteks on keelatud metallroomikutega sõidukite liiklus, teekatte kasutamine projektis ettenähtust või betoontoodetele sobivatest suuremate koormustega, hoiustada kattel teravaservalisi esemeid, esemeid nende pinnale ladustamisel kõrgelt alla kallutada). Antud juhiste mittejärgimisel saab toodete struktuur mehhaaniliselt kahjustada (toodete pinnale tekivad tavapärasest suuremad kriimud, samuti on võimalikud toodete purunemised). Tootja ei garanteeri selliste (kahjustatud) toodete vastavust toote deklareeritud toimivusomadustele;

34.2. tagada betoontoodete vuukide nõuetekohane täitmine vuugimaterjaliga. Vuukide mittetäielik täitmine ei taga katte stabiilsust, mistõttu võivad toodete servadelt lahti tulla killud. Tootja ei garanteeri selliste (kahjustatud) toodete vastavust toote deklareeritud toimivusomadustele;

34.3. eemaldada pidevalt betoontoodetest valmistatud kattepinnale tekkinud mustust, sest:

34.3.1. kasutamise käigus välise koormuse alla sattunud tahke mustus võib kahjustada toote struktuuri, st kriimustada toodet tavapärasest rohkem, lüüa lahti kilde või vigastada toodet mehhaaniliselt muud moodi. Tootja ei garanteeri selliste (kahjustatud) toodete vastavust toote deklareeritud toimivusomadustele;

34.3.2. betoontooted on imavad. Betoontoodetega kaetud pinnal on keelatud hoida/ladustada ehitus- või muid materjale, kuna katte pinnale langenud mustus või värv- või määrdeained võivad mehaaniliselt kinnituda või imenduda toodetesse ning jätta nendele nähtavaid plekke. Selleks, et toodetele kleepunud mustus ei jätaks plekke või sellised plekid oleksid vähem intensiivsed, soovitame kasutada immutusvahendeid (immutusvahendi ja selle kasutamise osas palume võtta ühendust SIA Betono mozaika müügiesindajatega) või valida TCP tehnoloogia tooted (vt TCP tehnoloogia toodete kirjeldust Internetis veebilehel www.betonomozaika.lv).

34.4. betoontoodetest sillutise puhastamiseks võib kasutada ainult sertifitseeritud betoonpinna puhastamise vahendeid, puhastamisel tuleb järgida puhastusvahendi tootja juhiseid. Mustuse või kogunenud lume eemaldamisel on oluline mitte kahjustada sillutisele laotud betoontoodete pinda.

35. Kasutamise käigus võivad tekkida roosteplekid, kui betoontoodetele satub rauda sisaldavat saastet või muid vahendeid, näiteks raudoksiidi sisaldav pinnas (sellises pinnases olev vesi kannab raudoksiidi sillutise pinnale), metallelementidelt, raudsulfaate sisaldavatelt herbitsiididelt ja insektitsiididelt jm betoontoodetele voolav vesi. Umbrohtu tõrjudes või murule putukatõrjevahendeid pritsides soovitame seda mitte teha sillutise läheduses või tuulisel päeval, kuna tuul hajutab raudsulfaate sisaldava toote laialdaselt õhku ja on oht, et see toode võib sattuda sillutisele ka siis, kui seda ei kasutata väga lähedal. Roosteplekkide eemaldamine betoonkattelt on paljudel juhtudel keeruline, kui mitte võimatu. Turul on puhastusvahendeid selliste plekkide eemaldamiseks, kuid sageli on need soolhappe põhised ja nende toime on enamasti minimaalne. Tugevama kontsentratsiooniga happepuhastusvahendid võivad olemasolevaid roosteplekke tumendada, seega soovitame enne kogu ala puhastamist toodet ühel tootel testida ja tulemust hinnata (pange tähele, et SIA Betono mozaika ei vastuta betoontoodetega puhastusvahendi testide läbiviimise, puhastusvahendite tõhususe ja (või) mittesoovitud toime eest betoontoodetele).

36. Talvel tekib kõnniteele sageli jää. Nakkuvuse parandamiseks libedatel pindadel soovitame kasutada looduslikust kivist tooteid, nagu nt liiv (sobib ainult jalgradadele), killustik või liiva ja killustiku segu (sõiduradadele sobib ainult killustik või liiva ja killustiku segu). Soovitame enne nende toodete puistamist eemaldada kõnniteelt lumi. Kõige tõhusam oleks looduslikust kivist tooteid puistata päev enne teekatte jäätumist. Looduslikust kivist toodete kasutamisel on oluline tagada, et (i) kasutatava toote osakesed on piisavalt rasked, et tuul neid minema ei puhuks ja (ii) osakeste suurus ei põhjustaks vigastusi inimestele, ei rikuks sõidukeid või muud vara (soovitame piirata sõidukite kiirust ja suurendada sõidukite vahelist kaugust teelõikudel, kus teekate on kaetud looduslikust kivist toodetega). Eriti soovitame omal vastutusel testida tooteid, mille osakesed ei ületa 5 mm. Kui te ei saavuta soovitud tulemust kuni 5 mm osakestega toodetega, võite proovida suuremate osakestega tooteid. Peale lume ja jää sulamist tuleb katendil kasutatud nakkuvust
suurendavad materjalid tingimata eemaldada (vt käesolevate Miinimumnõuete p 34.3).

37. Sageli moodustub talvel sillutise pinnale jää. Libeduse tõrjeks tuleks kasutada liiva. Kui on vaja eemaldada kogunenud jääkiht, võib kasutada ainult tehnilist jäätõrjesoola. Kuid tootja ei võta mingit vastutust võimaliku pinna kahjustamise eest, kui see tekib soola kasutamise tõttu. Hoiatame, et
jäätõrjesoola kasutamine põhjustab betooni korrosiooni (korrosioon on betoonkonstruktsiooni lagunemise protsess, mis vähendab tootja poolt deklareeritud näitajaid, aga ka toote vastupidavust) ja värvimuutusi. Kaunase tehnikaülikooli Ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide keskuse poolt läbi
viidud sõltumatu uuringu kohaselt (selle kirjelduse ja tulemused leiate veebilehel www.betonomozaika.lv asuvast dokumendist „Külmumiskuumuskindluse uurimine“) mureneb betoonist katte pind veidi kokkupuutel soolalahusega. Kuigi tänu SIA Betono mozaika kaasaegsele tootmisele on meie katsetuste ajal pudenemise väärtus kordades väiksem kui betoontoodete standardi järgi lubatud miinimumpiir, ei saa me hinnata soola korrosiooni võimaliku mõju intensiivsust igal konkreetsel juhul. Seetõttu soovitame vältimatu vajaduse korral kasutada kattele tekkinud jää sulatamiseks sulatussoola võimalikult vähe ning katsetada seda esmalt katte väikesel osal (veendumaks, et saadud tulemus rahuldab kasutajat).

LÕPUSÄTTED

38. Teatud tüüpi toodetele (näiteks ažuursed tooted) võivad kehtida paigaldamise ja/või kasutamise erinõuded. Sellised nõuded on esitatakse eraldi dokumendis, mille leiate veebilehelt www.betonomozaika.lv. Kui üksikutele tooteliikidele kehtestatakse paigaldamise ja/või kasutamise erinõuded, kohaldatakse käesolevas dokumendis (Betoontoodete paigaldamise ja kasutamise miinimumnõuded) sätestatud betoontoodete paigaldamise ja käitamise nõudeid niivõrd, kuivõrd nad ei ole vastuolus erinõuetega.

39. Selle dokumendi leiab ka veebilehel www.betonomozaika.lv

This site is registered on wpml.org as a development site.